Mathematics & Statistics Blog

 
 ความน่าจะเป็นฯ
    
    
 
 อบรม Microsoft Excel
    
    
 

     ตัวอย่าง  ตอบ[0]  อ่าน[348]

     EX.7 แบบสอบถาม  ตอบ[0]  อ่าน[510]

     EX.5 Pivot table  ตอบ[0]  อ่าน[487]

     EX.4 จัดรูปแบบตาราง  ตอบ[0]  อ่าน[435]

     EX.3 การคัดเลือกข้อมูล  ตอบ[0]  อ่าน[1029]

     EX.1 การคำนวณพื้นฐาน  ตอบ[0]  อ่าน[442]

 สถิติธุรกิจ
    
    
 

     คะแนนเก็บ ภาคเรียนที่ 1/2562  ตอบ[0]  อ่าน[530]

 STAT1201 การจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูล
    
    
 
 สถิติเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
    
    
 

     แผนบริหารการสอน  ตอบ[0]  อ่าน[1163]