หลักสูตรการเรียนรู้

 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มีหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้ ( หลักสูตรเก่า )

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติมีหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้ ( หลักสูตรใหม่ )

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2561