จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย

 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย

        ---> พ.ศ.๒๕๕๕

 

จรรยาบรรณนักวิจัยของสภาวิจัย