จรรยาบรรณนักศึกษา

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

 

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นผู้

        1. มีวินัย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

        2. มีความประพฤติ ซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันด

        3. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เคารพความคิดของ ผู้อื่น

        4. มีน้ำใจ มีความสามัคคี มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสาขาฯ

        5. รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งแวดล้อม

        6. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในสาขาฯ