กิจกรรม

ค้นหา :  
 

15/1/2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน บูรณาการรายวิชาค่ายคณิตศาสตร์. ณ.โดมกีฬา. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. เพื่อเพิ่มความรู้ แนวความคิด ทางด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน

15/1/2563

นักศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์และสถิติ ได้มาจัดกิจกรรมค่ายวันเด็กให้กับน้องๆที่โรงเรียนตระเวนตำรวจชายแดนบ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

3/9/2562

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์&กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (Math&English) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนำนักศึกษามาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดเป็นฐานต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนระดับปฐมศึกษา

7/8/2562

พิธีไหว้ครู ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ.ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7/8/2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ Prof.Dr.Bernd Billhardt Department of Mathematics, Faculty of Mathematioc and Natural Sciences, University of Kassel, Germany และแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA - Teacher Project รุ่นที่ 8 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ภายใต้โครงการชื่อ SEA-Teacher Project หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรีนนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งมีรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติได้รับทุนจำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นางสาวธัญชนก เนตรดวง 2. นางสาวสายธาร พุทธัง 3. นางสาววลี แก้วใจมา 4. นายณภัทร ขจีไกรลาศ

28/3/2562

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรมส่งเสริมและสร้างเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ให้แก่ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28/3/2562

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเกมต่อสมการ A-Math ประเภททีม โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 5 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

28/3/2562

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์. วท.บ. และหลักสูตรสถิติประยุกต์. วท.บ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ.โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

18/1/2561

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ สามสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

17/1/2561

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ.โรงเรียนบ้านออน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ทั้งหมด 14 รายการ 1 2