กิจกรรม

>> ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้จัดกิจกรมส่งเสริมและสร้างเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ให้แก่ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 15 ภาพ ]  [ 28/3/2562 ]
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรมส่งเสริมและสร้างเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ให้แก่ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  

ทั้งหมด 15 รายการ 1 2