กิจกรรม

>> นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา โครงการ Sea Teacher Project
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 4 ภาพ ]  [ 7/8/2562 ]
 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ Prof.Dr.Bernd Billhardt Department of Mathematics, Faculty of Mathematioc and Natural Sciences, University of Kassel, Germany และแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA - Teacher Project รุ่นที่ 8 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ภายใต้โครงการชื่อ SEA-Teacher Project หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรีนนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งมีรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติได้รับทุนจำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นางสาวธัญชนก เนตรดวง 2. นางสาวสายธาร พุทธัง 3. นางสาววลี แก้วใจมา 4. นายณภัทร ขจีไกรลาศ
  

ทั้งหมด 4 รายการ 1