กิจกรรม

>> หลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์&กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (Math&English) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนำนักศึกษามาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 10 ภาพ ]  [ 3/9/2562 ]
 
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์&กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (Math&English) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนำนักศึกษามาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดเป็นฐานต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนระดับปฐมศึกษา
  

ทั้งหมด 10 รายการ 1