กิจกรรม

>> ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน บูรณาการรายวิชาค่ายคณิตศาสตร์ ณ.โดมกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ แนวความคิด ทางด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 10 ภาพ ]  [ 15/1/2563 ]
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน บูรณาการรายวิชาค่ายคณิตศาสตร์ ณ.โดมกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ แนวความคิด ทางด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน
  

ทั้งหมด 10 รายการ 1