กิจกรรม

>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการปรับพื้นฐานการคำนวณนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 5 ภาพ ]  [ 24/8/2563 ]
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการปรับพื้นฐานการคำนวณนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเชิญคณาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์เป็นวิทยากรในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการคำนวณ การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ แก่นักศึกษา
  

ทั้งหมด 5 รายการ 1