กิจกรรม

>> ทางภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี ต่อเนื่อง 3 ปี
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 1 ภาพ ]  [ 24/8/2563 ]
 
ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดี กับหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี ต่อเนื่อง 3 ปี
  

ทั้งหมด 1 รายการ 1