กิจกรรม

>> นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลในโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564
 [ จำนวนภาพกิจกรรม ทั้งหมด 5 ภาพ ]  [ 24/3/2564 ]
 
นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางสถิติ ซึงผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย ดังนี้ 1. นายธนชัย วิมาละ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ ระดับดีมาก 2. นางสาวสนทริยา อินตา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ ระดับดีมาก 3. นางสาวนิศาชม กันทะรัญ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ ระดับดี 4. นางสาวจารุวรรณ จิวหานัง กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ ระดับชมเชย 5. นางสาวนาตาชา มามะณี กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ ระดับชมเชย
  

ทั้งหมด 5 รายการ 1