งานวันครู ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

         คณะครุศาสตร์ มร.ชม. ได้จัดกิจกรรมงานวันครูเพื่อแสดงความเคารพบูชา เชิดชูเกียรติแห่งครูผู้ที่ได้แนะนำสั่งสอนศิษย์ 

        คณะครุศาสตร์ มร.ชม. ได้จัดกิจกรรมงานวันครูเพื่อแสดงความเคารพบูชา เชิดชูเกียรติแห่งครูผู้ที่ได้แนะนำสั่งสอนศิษย์ตลอดจนร่วมกันแสดงความยินดีต่อครู อาจารย์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูผู้ทรงคุณค่า ครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดี และครูในดวงใจของนักศึกษา ประจำปี 2561 โดย รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในครั้งนี้

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 338 ครั้ง

กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

     งานวันครู ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 17/1/2561
     รายชื่อและกำหนดการอบรมหลักสูตร เกมคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 17/8/2560
     อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาการจัดการข้อมูลและวิจัย 18/4/2560
     ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนำเสนอวิชาการทางสถิติร่วมกับนักศึกษาสามสถาบัน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่5 18/4/2560
     งานวันเด็กภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วท.บ. (คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์) 18/4/2560