ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

        ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

        ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดี กับหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี ต่อเนื่อง 3 ปี 😁

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 24/3/2564
     Download ใบงานรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ GEN1401 ประจำปี 2563 11/11/2563
     Download ใบงานรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ GSCI1101 ประจำปี 2563 11/11/2563
     โครงการจัดอบรมให้โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจ ฟรี 21/10/2563
     ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24/8/2563