Download ใบงานรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ GEN1401 ประจำปี 2563

        สามารถ Download ใบงานรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ GEN1401 ประจำปี 2563 กดตรงนี้>>>> 

        สามารถ Download เอกสารใบงานการคิดและการตัดสินใจ ได้ในเวปไซด์ ดังนี้ http://www.math.cmru.ac.th/web56/data.php?modules=doc ในดาวน์โหลดเอกสาร หัวข้อใบงานรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ ประจำปี 2563

 

จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 24/3/2564
     Download ใบงานรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ GEN1401 ประจำปี 2563 11/11/2563
     Download ใบงานรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ GSCI1101 ประจำปี 2563 11/11/2563
     โครงการจัดอบรมให้โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจ ฟรี 21/10/2563
     ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24/8/2563