อาจารย์ / บุคลากร

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

 

อาจารย์

ดร. ปิยะชาติ เวียงนาค

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุมิตรา ศรีชูชาติ

 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รองศาสตราจารย์

ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ

 
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลักษณา บุศย์น้ำเพชร

 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์

ดร. ถนัด บุญชัย

 
ตำแหน่ง: อาจารย์ 2 ระดับ 7
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. บูรพา สิงหา

 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์

วัชรงค์ วงศนุรักษ์

 
(ลาศึกษาต่อ )
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

รองศาสตราจารย์

ดร. วรเชษฐ สมมะณี

 
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

อาจารย์

ดร. ปรารถนา มินเสน

 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชนินาถ จันทร

 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์

วิเชษฐ์ สิงห์โต

 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

อาจารย์

จุฑามาส สุขแยง

 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จักรกริช ถ้ำแก้ว

 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
 

อาจารย์

กมล สนิทธรรม

 
(ลาศึกษาต่อ )
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปวีณา ถ้ำแก้ว

 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุภาพร ฟองจันทร์ตา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. เอกพงษ์ ดวงดาย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. จักรพงศ์ เตี้ยมมี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์

ดร. สุภาลิน เตี้ยมมี

 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 

อาจารย์

กุลจิรา กิ่งไพร

 
( ลาศึกษาต่อ)
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

 

 

 
 
 
 
 
นาย เจษฎา มีทรัพย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ