อาจารย์ / บุคลากร

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินาถ จันทร
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี
 
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักษณา บุศย์น้ำเพชร
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมิตรา ศรีชูชาติ
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
อาจารย์ ดร. ถนัด บุญชัย
 
ตำแหน่ง: อาจารย์ 2 ระดับ 7
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ วัชรงค์ วงศนุรักษ์
 
(ลาศึกษาต่อ )
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเชษฐ สมมะณี
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา สิงหา
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
 
อาจารย์ ดร. ปรารถนา มินเสน
 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ วิเชษฐ์ สิงห์โต
 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
อาจารย์ ดร. ปิยะชาติ เวียงนาค
 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
อาจารย์ จักรกริช ถ้ำแก้ว
 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
 
อาจารย์ กมล สนิทธรรม
 
(ลาศึกษาต่อ )
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
อาจารย์ จุฑามาส สุขแยง
 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร ฟองจันทร์ตา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวีณา ถ้ำแก้ว
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
อาจารย์ ดร. จักรพงศ์ เตี้ยมมี
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร. เอกพงษ์ ดวงดาย
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
อาจารย์ กุลจิรา กิ่งไพร
 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร. สุภาลิน ศรันย์วงค์
 
 
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
นาย เจษฎา มีทรัพย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ