แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2563

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่าง ตามความเป็นจริง

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของบัญฑิต

ชื่อ *
นามสกุล *
รหัสนักศึกษา *
เป็นบัณฑิตสาขา/หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.) คณิตศาสตร์ (วท.บ.) สถิติประยุกต์ (วท.บ.)
ที่อยู่ เลขที่
(ต้องระบุให้ครบ)
* หมู่ที่ *
หมู่บ้าน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน/หอพัก/มือถือ *
(ตัวอย่าง เบอร์โทรศัพท์ 0532345XX-11หรือ 08112345XX)
ภูมิลำเนา *
อีเมล์ ระบุอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
*

สถานภาพการมีงานทำในปัจจุบัน

  ทำงานแล้วและไม่ได้ศึกษาต่อ (ตอนที่ 2)
  ยังไม่ได้ทำงานแต่กำลงศึกษาต่อ (ตอนที่ 3)
  ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ (ตอนที่ 2 และตอนที่ 3)
  ยังไม่ได้ทำงานและไม่ได้ศึกษาต่อ (ตอนที่ 4)