ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

 

        มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวิวัฒนาการ ตามลำดับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพในปี 2467 จนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปัจจุบัน โดยเริ่มแรกเปิดหลักสูตรคณิตศาสตร์หลักสูตรเดียว แต่ปัจจุบันสาขาวิชาฯ มีหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์(วท.บ. คณิตศาสตร์), วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์(วท.บ. สถิติประยุกต์) , ครุศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ. คณิตศาสตร์)

        ปรัชญา สร้างคนเก่งและคนดี มีความสุข

        วิสัยทัศน์ "ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะวิชาชีพ คู่คุณธรรม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดวิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติ บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมจากท้องถิ่นสู่สากล"

        พันธกิจ เพื่อให้การพัฒนางานของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์และสอดรับกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 7 ข้อ ดังนี้

         อัตลักษณ์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อัตลักษณ์ของบัณฑิตภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คือ " วินัยดี มีเหตุผล "

คำอธิบาย

        " วินัยดีี " หมายถึง มีความตั้งใจและปฏิบัติอย่างจริงจังในเรื่องที่ถูกที่ควรตามขอบเขต กฎระเบียบขององค์กร เป็นคนสู้งาน รักงานที่ทำ ประพฤติตรงไม่เอนเอียง จริงใจ มีความเป็นไทย แสดงความเคารพ อ่อนน้อมต่อผู้อื่น มีสัมมาคารวะ

        " มีเหตุผล " หมายถึง อ่าน พูด เขียน โดยคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลและผลทั้งด้านวิชาการหรือด้านการดำรงชีวิตประจำวันมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล

        เอกลักษณ์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

        " ผลิตบุคลากรทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มีคุณภาพ "

 

 

        ประกาศตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

                แผนกลยุทธ 57 - 61 ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ